Ventilatie - afzuigingMechanische ventilatie in 4 verschillende systemen.


Systeem A


Natuurlijke toevoer van verse lucht via toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren. Afvoer van vervuilde lucht, natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen met regelbare roosters.
ventilatie systeem A

Systeem B


Mechanische toevoer van lucht, natuurlijke afzuiging (via roosters) van lucht. Wordt weinig gebruikt en is afgeraden, afvoer van verontreinigde lucht is het belangrijkste.
ventilatiesysteem B

Systeem C


Mechanische afzuiging van de verontreinigde lucht en natuurlijke toevoer van verse lucht via ventilatieroosters.
systeem C

Systeem D


Mechanische toevoer en afvoer, ook balansventilatie genoemd.
Beste, maar duurste systeem. Wordt steeds vaker uitgerust met een warmterecuperatiesysteem dat het warmteverlies dat normaal gebeurt door de afvoer van lucht (systeem A of B) of door aanvoer van niet-verwarmde lucht nagenoeg volledig opvangt. Dit levert een fikse energiebesparing op (tijdens het stookseizoen). Balansventilatiesystemen kunnen gemakkelijk ingesteld en aangepast worden volgens vereisten van het ogenblik, de geografische situering,... (D combinatie van B en C Ventilatie)
systeem D


Energieprestatieregelgeving maakt ventileren verplicht

De energieprestatieregelgeving verplicht ons niet alleen om degelijk te isoleren, maar ook om te ventileren. De ventilatienorm die al meer dan tien jaar bestaat, maar in de praktijk vaak genegeerd wordt, kreeg hiermee eindelijk wettelijke proporties.

Eén van de eisen van de nieuwe energieprestatieregelgeving is dat het globale E-peil van de woning niet hoger mag zijn dan 100. Het E-peil wordt bepaald door meerdere factoren waaronder het rendement van de verwarmingsketel, de isolatie, de beglazing, enz.
De bouwheer kan zelf bepalen hoe hij onder die maximale eis van E100 blijft. Hij kan voor het ene aspect (bv. verwarming) een "tandje bijsteken" als compensatie voor onderdelen (zoals beglazing) waarvoor hij minder energiezuinige maatregelen neemt.

Ventilatie is dus één van die deelaspecten.
Logisch, want als je meer isoleert, ben je verplicht beter te ventileren om een gezond binnenklimaat te behouden. Enkel door degelijk te ventileren kan je in een goed geïsoleerde woning zorgen voor een afvoer van verontreinigde lucht en een aanvoer van verse lucht.

Belgische EPB norm

De energieprestatieregelgeving bepaalt dat de ventilatie moet beantwoorden aan minimumeisen. Concreet wil dat zeggen dat de norm NBN D50-001 verplicht is. Deze norm bestaat sinds 1991, maar was in Vlaanderen nooit verplicht gesteld door een wet, zoals dat in Wallonië al wel het geval was. Met de nieuwe regeling gaat Vlaanderen een stapje verder dan Wallonië door controles uit te voeren. De norm bepaalt hoeveel volume lucht toegevoerd, doorgevoerd en afgevoerd moet worden. Per uur en per m² vloeroppervlakte moet er een aanvoer van 3,6 m³ verse lucht zijn. Verder stelt de norm dat toevoer moet voorzien worden in de droge ruimtes en dat afvoer via de natte ruimtes moet gebeuren. Om hieraan te beantwoorden zal de architect in zijn ontwerp wel degelijk aandacht moeten besteden aan ventilatie. In het dossier tot aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevinkt dat het gebouw binnen het toepassingsgebied van de energieprestatieregelgeving valt en er EPB-eisen gelden. Dat houdt in dat het gebouw in regel moet zijn met de ventilatie-eisen. Na de werken moet een as built-dossier ingeleverd worden waarin verklaard wordt welke ventilatievoorzieningen uiteindelijk genomen werden in deze woning.

Hoe ventileren?


De wetgeving bepaalt hoeveel er minimaal geventileerd moet worden, maar niet hoe dat moet gebeuren. De norm stelt enkel dat dit kan door gecontroleerde natuurlijke ventilatie, door gecontroleerde mechanische ventilatie of door een combinatie van beide. Een systeem van natuurlijk gecontroleerde ventilatie is nog steeds mogelijk als bouwheer en architect hiermee van bij het ontwerp rekening houden. Anders zal een mechanisch ventilatiesysteem wellicht aangewezen zijn.

Mechanishe ventilatie en afzuiging